การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย(PRESERVING AND LEARNING THAI CULTURE)

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (Preserving and Learning Thai Culture)

การไหว้ (THAI GREETING/WAI)

การปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่ (Do and don’t)

รำวงมาตรฐาน (BASIC THAI CLASSICAL DANCE)

REGIONAL COSTUME

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย